چاقی

1مطلب موجود می باشد.
سبک زندگی

چاقی و کنترل وزن


چرا باید نگران چاقی باشیم؟ زندگی صنعتی و شهرنشینی امروز، به دنبال تغییراتی که در نحوه زندگی ایجاد کرده؛ مانند کاهش فعالیت و مصرف غذاهای آماده پرچرب،…