فشار خون بالا

1مطلب موجود می باشد.
ارتباط سبک زندگی با فشار خون بالا
سبک زندگی

ارتباط سبک زندگی با فشار خون بالا


حقایقی درباره فشار خون بالا عوارض فشارخون  هر ساله ۴.۵ میلیون مرگ جهانی را سبب می شود . فشار خون مسئول حداقل ۴۵٪ مرگ ها به علت…